༄༅།།སམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།