༄༅།།《དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་མི་ཚེ་དང་གསར་རྩོམ་སྐོར་གླེང་བ》ཞེས་པའི་རིག་གཞུང་བརྩམས་ཆོས་འགྲེམ་སྤེལ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།