༄༅།།སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་ཉི་འགྱུར་མ《ཧཱ་པ་གསོས་པའི་ཟིན་བྲིས》པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།