༄༅།།《སྙིང་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ》པར་གཞི་བརྒྱད་པ་པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།